Przyczyny zanieczyszczenia powietrza chemia

Pobierz

Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu , ozonu i freonów ) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi.. Naturalne: pożary stepów, sawann, lasów; erupcje wulkanów; burze piaskowe; gleby i skały ulegające erozji; bagna wydzielające do powietrza m. in.. Istnieją naturalne przyczyny zanieczyszczenia powietrza, w tym wybuchy pyłu wulkanicznego i dym z pożarów lasów.Plik przyczyny zanieczyszczenia powietrza chemia.pdf na koncie użytkownika magicianrizqin • Data dodania: 21 lis 2018Zawiera m.in. opis przebiegu lekcji, uwagi dotyczące pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi, przykładowe realizacje poleceń z podręcznika, rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń.. Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje w postaci gazów, cieczy lub ciał stałych (pyły), które nie są jego naturalnymi składnikami lub występują w stężeniu wyższym niż naturalne.. Są to tzw. zanieczyszczenia pierwotne.Zanieczyszczenie powietrza pochodzi z dwu głównych grup źródeł.. Efekt cieplarniany występuje w wyniku nagromadzenia się tlenku węgla(IV) i pary wodnejNauczyciel na tablicy wykonuje notatkę, uczniowie przepisują ja do zeszytów: Źródła zanieczyszczeń powietrza naturalne spowodowane działalnością człowieka - wybuchy wulkanów, - zakłady przetwórcze - pożary lasów - elektrownie - transport, motoryzacja, - kotłownie miejskie i przydomowe, - rolnictwo, - gazy w aerozolach, - dym tytoniowy.Źródła zanieczyszczeń powietrza dzielą się na naturalne i antropogeniczne..

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza.

Na przykład związki chemiczne uwalniane z wielkich kominów przemysłowych w procesie spalania dostają się do atmosfery i spadają jako deszcz z powrotem na Ziemię, zanieczyszczając rzeki, jeziora i morza (pisaliśmy o tym zjawisku także w artykule o pH ).W Polsce można wyróżnić trzy główne zanieczyszczenia powietrza: pyły PM 10, PM 2,5 oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(α)piren.. Kwaśne deszcze to popularny sposób nazywania całego zakresu efektów - kwaśnych opadów.. Czym jest dziura ozonowa?. a) Podaj wzór tlenku siarki, który jest odpowiedzialny za zanieczyszczenia powietrza i powstawanie kwaśnych opadów.Klasa 7 - chemia .. Rodzaje zanieczyszczeń.. Zanieczyszczenia te pojawiały się w atmosferze prawie od początku jej istnienia i nie wywoływały większych szkód w środowisku naturalnym.Większość zanieczyszczeń obecnych w wodzie nie bierze się z niej bezpośrednio, lecz pochodzi z lądu, a także z powietrza.. Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu, łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w powietrzu, opadnie z deszczem albo śniegiem na ziemię.. Przyczyny obejmują spalanie paliw kopalnych i gazy cieplarniane.. Oblicz ile decymetrów sześciennych argonu znajduje sie w pokoju o wymiarach 5m x 3m x 2,5m.. Są to tzw. zanieczyszczenia pierwotne.Przyczyny zanieczyszczenia powietrza przez człowieka to przede wszystkim: ogrzewanie domów i innych budynków użytku publicznego - w tym wypadku mowa przede wszystkim o niskiej emisji, która..

Jakie są przyczyny zanieczyszczenia powietrza?

Powietrze zanieczyszcza się w wyniku dostawania się do niego substancji gazowych emitowanych przez fabryki, elektrociepłownie, pojazdy, a także w wyniku naturalnych procesów, takich jak wybuchy wulkanów czy opadów pyłu kosmicznego.. Dawniej jedynym źródłem zanieczyszczeń były procesy naturalne, takie jak: wybuchy wulkanów, pożary lasów, wyładowania .ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.. Cele zajęć: Cel główny: Uświadomienie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na dalszy rozwój życia na Ziemi.. Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego rodzaju produkcji przemysłowej.Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza pozostają poważnymi problemami na całym świecie, pomimo wysiłków na rzecz ich ograniczenia.. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza.. Skutki zanieczyszczeń.. Wpływ na środowisko lokalne i globalne.Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach, takie jak dym tytoniowy, sierść zwierząt domowych, pleśnie i azbest, może również powodować niską jakość powietrza..

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza można podzielić na drobne cząstki, ozon w warstwie przyziemnej, ołów, tlenki siarki i azotanów oraz tlenek węgla.1.. Za dziurę ozonową można uznać taki obszar w warstwie ozonowej, w którym stężenie ozonu spadło o 50%.. Naturalne zanieczyszczenia powietrza pochodzą z wybuchów wulkanów, pożarów lasów, ale są to także drobinki soli z rozbryzgów wody morskiej, pył kosmiczny i pyłki roślin oraz inne substancje pochodzące z naturalnych źródeł, np. bagien.. Przyczyny smogu Smog rodzi się w korzystnych warunkach terenowych (np. w dolinie otoczonej wzgórzami), pogodowych (brak wiatru, duża wilgoć) i atmosferycznych (zjawisko .Przyczyny i skutki kwaśnych opadów.. Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą się znajdować nie tylko w deszczu, ale mogą występować jako kwaśna mgła, czy tez śnieg.Zanieczyszczenie powietrza.. Przyczyny zwiększonego poziomu zanieczyszczeń w atmosferze mogą być różne: emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych, emisja przemysłowa, emisja z transportu, pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.Powietrze zanieczyszczaja takze spaliny, składowiska surowców i odpadów, motoryzacja, cementownie i przemysł: chemiczny, metalurgiczny, refineryjny.Do naturalnych zanieczyszczeń powietrza należą wybuchy wulkanów, procesy biologiczne, pył kosmiczny, pożąry lasów i stepów, wietrzenie (kruszenie się)chemiczne skał, itp."Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku" Taką definicję podano w Ustawie z dnia 31.01.1980r "O ochronie i kształtowaniu środowiska" (Dz.U.Nr 3, poz. 6).To zjawisko polegające na znacznym ubytku ozonu z jego naturalnej warstwy otaczającej Ziemię..

Jakie są rodzaje zanieczyszczeń powietrza?

Drodzy Uczniowie !. Porusza zagadnienia: przyczyny zanieczyszczeń powietrza; skutki zanieczyszczenia powietrza; ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.Tlenkiem, który przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i powstawania kwaśnych opadów, jest tlenek siarki(IV).. Przyczyną dziury ozonowej są emitowane do atmosfery gazy - głównie freony .Scenariusz lekcji chemii "Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza" Cele dydaktyczno-wychowawcze: -kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji; -kształcenie umiejętności pracy w zespole; -kształcenie umiejętności wyciągania wniosków; -wzbudzanie aktywności uczniów; -pobudzanie wyobraźni; -kształtowanie postawy proekologicznej.Rodzaje zanieczyszczeń.. Zapoznajcie się z tematem lekcji "Zanieczyszczenia powietrza" (podręcznik str.148-151) Następnie zróbcie sobie w zeszycie notatkę.Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza.. odpowiedział (a) 15.01.2011 o 15:36: Powietrze zanieczyszcza się w wyniku dostawania się do niego substancji gazowych emitowanych przez fabryki, elektrociepłownie, pojazdy, a także w wyniku naturalnych procesów, takich jak wybuchy wulkanów czy opadów pyłu kosmicznego.. Cele szczegółowe: Uczeń: -wymienia przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza; -wymienia źródła emisji tlenków węgla, siarki i azotu oraz innych zanieczyszczeń;Chemia, opublikowano 14.05.2018 4/42 1gim chemia nowej ery Zawartość procentowa Aragonu w powietrzu wynosi 0,93\% objętościowych.. Do czego wykorzystuje się ozon?. Ozon powstaje w atmosferze z tlenu, a do tego procesu potrzebne jest światło..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt