Linde karta charakterystyki tlen

Pobierz

: PL-AR-003A 1/10 Uwaga SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja .. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2.3.. .Tlen Spożywczy | Linde Webshop PL .. Zamknij .. Gaz testowy / Gaz kalibracyjny.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH) Wersja: N°5 (03/04/2012) Nazwa: ANIOXYDE 1000 RECONSTITUTE- 1081/A1000 Data: 20/07/2012 Strona 2/8 Nowelizacja: N°7/T1 (31/01/2012) Spółka: Laboratoires ANIOS 3.2.. 2009 Data aktualizacji: 20.11.2012 2 3.. Karta Charakterystyki Acetylen.Tlen techniczny 3.5 | Linde Webshop PL .. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1.. Zamknij .. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwać pomoc medyczną.. Inne zagrożenia 1.1.. Zastosowanie laboratoryjne.. Karta Charakterystyki INOmax 400 ppm.. Flesz!zero plam aktywny tlen odplamiacz w. Ŝelu.. spółki/przedsiębiorstwa.. CHARAKTERYSTYKI.. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.. Gaz jakości spożywczej wykorzystywany do pakowania żywności Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Identyfikacja firmy : ul.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM)Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI ACETYLEN Wydanie: 01 Nr karty: STP-006 Data sporządzenia: 02.01.2009 Data aktualizacji:02.09.".

... Karta charakterystyki substancji chemicznej - rozpuszczalnik_uniwersalny_k ...KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.

2009 Data aktualizacji: 27.05.2013 4 Norma EN 137 - izolujące aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposażone w maskę pełnotwarzową.W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie.. Tlen O2 5% 7782-44-7 231-956-9 Wymieniony w załączniku IV/V rozporządzenia 1907/2006 (WE), .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ AZOT SKROPLONY Wydanie: 2 Nr karty: 3 Data sporządzenia: 2.. Karta Charakterystyki Podtlenek azotu medyczny.. Skład i informacja o składnikach Skład: tlen, ok. 100%.. Data sporządzenia: 17.06 .Przeprowadzić ocenę ryzyka przed zastosowaniem.. Objawy obejmują utratęZastępuje wydanie z dnia Strona 1 z 5 SEKCJA 1.. Mieszaniny Numery identyfikujące Nazwa Klasyfikacja Zakres stężeń Numer indeksowy: 008-003-00-9gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen.. Karta Charakterystyki Dwutlenek węgla.. Karta Charakterystyki INOmax 800 ppm.. E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) KARTA CHARAKTERYSTYKIAdministratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Linde Gaz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków, KRS: ).Karta Charakterystyki Tlen medyczny..

Nazwa handlowa : Argon Nr karty charakterystyki : PL-AR-003AKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI MIESZANINY METANU (10%) W ARGONIE Wersja: 02 Nr karty:STP-020 Data sporządzenia: 2017-02-06 Data aktualizacji 2017-12-14 Strona 3 z 6 Sekcja 6.

.KARTA CHARAKTERYSTYKI Etyn (Acetylen) rozpuszczony Data Wydania: Data wydania: 10.07.2013 06.06.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/18 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ TLEN SKROPLONY Wydanie: 2 Nr karty: 3 Data sporządzenia: 2.. Skontaktować się z dostawcą aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań.. W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub utrzymującego się złego samopoczucia natychmiast zapewnić pomocKarta charakterystyki zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmian ą wprowadzon ą rozporz ądzeniem (UE) 2015/830 Tlen Data wydania: 01/04/2015 Zast ępuje: 18/05/2017 Data weryfikacji: 02/10/2018 Wersja: 6.0 Referencja Karty charakterystyki: PL-O2-097A Messer Polska Sp.. Top-Preise für Lindner Speyer im Vergleich.KARTA CHARAKTERYSTYKI Tlen spr .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: CHARAKTERYSTYKI Tlen sprężony Data wydania: Aktualizacja: 16.01.2013 16.09.2020 Wersja: 2.4 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/16 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.KARTA CHARAKTERYSTYKI Tlen spr ..

Objawy obejmują utratęKARTA CHARAKTERYSTYKI CH2F2 38,1110 %;C2HF5 17,9557 %;C2H2F4 43,9332 % Data Wydania: Data wydania: 12.11.2014 26.10.2017 Wersja: 3.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 3/17 SDS_PL - SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Uwagi ogólne: W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie.

Karta Charakterystyki Azot Sprężony.. Nr rejestracji: Substancja zwolniona (Załącznik V) Składnik / Nr CAS / Nr WE Tlen / 7782-44-7 / 231-956-9 Numer indeksowy: 008-001-00-8KARTA CHARAKTERYSTYKI Argon sprężony Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 05.06.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/14 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.KARTA CHARAKTERYSTYKI Azot spr .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: skróty Na skrótyKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 Argon PL (polski) SDS Ref.. Zapewnić otwartą wentylację..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt