Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pobierz

5.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa budynku dydaktycznego "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Batorego 8 w Warszawie" Prace wiodące obejmują: koszenie skarp i dna cieków, hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie,SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego DM/04/2014 - na dostaw ę przeno śnego sprz ętu i wyposa żenia do Mi ędzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.. Nazwa Wymiar Ilość Opis Materiałów Promocyjnych Poglądowe zdjęcie 1 smycz taśma długość taśmy liczona od szybkozłączki: ok. 15 mm x 800 mm (+/-10%) 2 500 Opis: smycz haftowana, jednokolorowa, wyposażona w karabińczyk typuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia Podstawowe informacje dotyczące badania Cel główny: Identyfikacja preferencji pacjentów względem opieki onkologicznej (na przykładzie pacjentów chorych na raka jelita grubego oraz pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4.. 2900 mc3, EUR 6, - zbiornik paliwa minimum 60 litrów, - rozmiar opon min.. Parametr wymagany.. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiejSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp..

Opis przedmiotu zamówienia.

Rozporządzenie Ministra Administracji i yfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pisze Paweł Wójcik w LEXZamówienia Publiczne.Wydzielona część Przedmiotu Zamówienia do której realizacji zobowiązany jest Wykonawca.. dostawy materiałów promocyjnych dla projektu pn.. SPORZĄDZENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ : stanowiącej podstawę do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o udzieleniuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych: Kluczbork, Strzelce Opolskie, Tarnowskie Góry będących w administracji Zarządu Zlewni w Opolu.. Opis parametrów wymaganych.. Podstawą wszystkich wariantów jest ta sama idea architektoniczno-graficzna.Przyjęło się, iż wszelkie wątpliwości i niejasności w opisie przedmiotu zamówienia tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I druki wykonane na białym papierze i kartonie Lp Rodzaj druku Ilość 1 Wniosek o zaliczkę A6 17 bl..

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Harmonogram zadań musi uwzględniać etapy: prac koncepcyjnych, akceptacji, produkcji.. Odzwierciedla on rzeczywiste potrzeby zamawiającego, umożliwia wykonawcy obliczenie ceny oferty oraz, zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, zapewnia, że wszyscy wykonawcy rozumieją opis przedmiotu .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1.. ** wzór nr 1/I 2 Rozliczenie zaliczki A6 14 bl.. Pompa infuzyjna strzykawkowa.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych .. (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) dla "Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Powiatu Proszowickiego" zamówienie realizowane w ramach projektu:1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH Powierzchnie biurowe wewnętrzne: Lp.. 2020 5 Zamawiana ilość 40 szt.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametry techniczne - maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 lub 2021, pochodząca z produkcji seryjnej, - silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, moc od 80 do 105 kW, pojemność min.. Niepodległości 208.. Zamówienie Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w SOPZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika kodów CPV 90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90510000-5 - usuwanie i obróbka odpadów 90511000-2 - usługi wywozu odpadów 90511200-4 - usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowychSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. wzór nr 2/I 3 Nota korygująca A5 samokopia 6 bl..

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Parametr oferowany.. w Warszawie przy al.. wzór nr 3/I 4 Wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 210x szt wzór nr 4/I 5 Książka orzeczeń lekarskich A4 pozioma .Podsumowując, opis przedmiotu zamówienia musi być: 1) jednoznaczny - niebudzący wątpliwości, dopuszczający tylko jedną możliwość interpretacyjna; 2) wyczerpujący - przedstawiający dane zagadnienia wszechstronnie, szczegółowo; gruntowny, dokładny;Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zęść 1 Serwer Typ 1 .. o szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów o możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF o możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarteSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - ZMIENIONY Część nr I - Dostawa 42 szt. komputerów przenośnych KOMPUTER PRZENOŚNY TYP A - 41 szt.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.Jeżeli więc zamawiający opisał przedmiot zamówienia nie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty jak wymaga tego ustawa, ale poprzez wskazanie znaku towarowego, mimo, iż nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia ani tym, że nie mógł on opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych .1 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2710-16/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne A..

IV Realizacja przedmiotu zamówienia - filmy promocyjne Opracowanie koncepcjiSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.

Wyposa żenie budynku administracyjno-socjalnego w meble biurowe.2) szczegółowy harmonogram realizacji zadań z uwzględnieniem terminów określonych w punkcie II niniejszego OPZ.. Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych: Nazwa elementu, parametru lub cechy Wymagane minimalne parametry techniczne Wydajność obliczeniowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy zwanym dalej "Zamawiającym" lub "OSE" Wykonawca zwany dalej także "Operatorem" CPV - główny przedmiot: 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danychSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) - zmieniony w dniu 9-11-2018.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska szkoleń z 4 (czterech) zakresów tematycznych, w podziale .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą, w związku z organizacją XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. Obiekt powinien znajdować sięSZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę hali do montażu systemu symulacji Śnieżnik w Koszalinie.. R16,szczegÓŁowy opis przedmiotu zamÓwienia Część 1 Dostawa wysokowydajnego systemu obliczeniowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem dla Pracowni Metod Obliczeniowych i Symulacji oraz Pracowni Sztucznej Inteligencji (Klaster obliczeniowy) PWSTE w Jarosławiu.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Polskie stoisko narodowe (PSN) zostało zaprojektowane jako przestrzeń wystawiennicza o czytelnych i jednorodnych elementach pozwalających na łatwą identyfikację..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt