Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Pobierz

1.1 Koncepcja uzgodniona z Inwestorem oraz głównym użytkownikiem.. 2. przedmiot opracowania.. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.. Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego:Projekt zagospodarowania terenu zakłada likwidacj ę nielicznych dzikich nasadze ń, uporz ądkowanie zieleni niskiej w postaci piel ęgnowanych trawników.. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.. 1.4 Ustalenia z Inwestorem.. opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 1. dane ogólne 2.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.. Umowa z Zamawiającym.. Podstawa opracowania2.. Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki 1.Zlecenie inwestora 2.Ustalenia z inwestorem.. 1.2 Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna.. Budowa : budynku mieszkalny jednorodzinny 1.2.. Zlecenie Inwestora.. Bardziej szczegółowo4.7.. zabierzÓw 1. inwestor 2. zakres inwestycji 3. lokalizacja 4. istniejĄce zagospodarowanie dziaŁki 5. projektowane zagospodarowanie dziaŁki 6. zestawienie powierzchni zagospodarowania dziaŁki nr 1605 7. warunki posadowienia 8. ochrona specjalna dziaŁki 9.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY 1.. 1.4.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.. pałacowa 1 50-40 kobierzyce 1.3. obiekt - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z siĘgaczami do granicyProjekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się z uwzględnieniem § 3 ust..

3. istniejĄcy stan zagospodarowania dziaŁki.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.. Projektowana ziele ń niska b ędzie pełni ć funkcj ę osłonowa oraz rekreacyjno -Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 430 (ul. Poznańskiej) w zakresie budowy drogi serwisowej łączącej ul. Dworcową z ul.. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1934G w Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestruI Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 1.. Umowa oraz wytyczne Inwestora.. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.. Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera: 1) określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia;PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA ZADASZENIA NA Ł ĄCZNIK MI ĘDZY BUDYNKIEM GIMNAZJUM A SAL Ą GIMNASTYCZN Ą ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNY ul.Słoneczna 8, 48-140 Branice, dz. nr 190/7, obręb Branice OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenuOPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu dla zadania "Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego do ulicy Nadbrzeżnej i przebudowa ulicy Nadbrzeżnej od drogi dojazdowej na tereny zielone do ulicy 1-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Darłowo.".

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania: placu z miejscami postojowymi dla u żytkowników , sali rehabilitacyjno - sportowej, drogi dojazdowej zapewniaj ącej obsług ę komunikacyjn ą.opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu pt.: "wykonanie robÓt remontowych w budynku administracyjnym na terenie obiektu centrum sportu w opolu przy ul. wandy rutkiewicz" spis treŚci: 1. czĘŚĆ wstĘpna.. 1.2 Mapa do celów projektowych w skali 1/ PN oraz literatura techniczna.. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu czĘŚĆ opisowa wykonanie elementÓw infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na czĘŚci dziaŁki nr 178/4 w trawnikach branŻa - architektura opracowaŁa: mgr inŻ. arch.. 5.Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, mapa została wykonana w 2015 roku, od tamtej pory nic w zakresie tematycznego terenu nie uległo zmianie.. Inwestor: Mazowiecki Urz ąd Wojewódzki w Warszawie Temat: Przebudowa, remont i zmiana sposobu u żytkowania siedziby Delegatury Urz ędu Wojewódzkiego w Płocku.. Uzgodnienia z Użytkownikiem.. 2.0 Dane ogólne 2.1 Adres obiektu: Szkoła Podstawowa w Gzowie, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski, województwo mazowieckie..

Opis zagospodarowania terenu i komunikacji.

b. Opis przedmiotu zamówienia.. Mapa sytuacyjno -wysokościowa 1:500.. 250/94/OLopis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 1. an ogÓln 1.1. kategoria obiektu budowlanego xxvi - sieci 1.2. inwestor inwestorem jest: gmina kobierzyce al.. 1.Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa zagospodarowania terenu - bez zmian 3-4 Część rysunkowa zagospodarowania terenu: 2) Projekt zagospodarowania terenu - arkusze nr 1, 2,3,4 5-8 Projekt architektoniczno-budowlany Branża konstrukcyjna Opis techniczny - zamienny 9-10 Część rysunkowa konstrukcjiProjekt zagospodarowania terenu - zamienny OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1 Sanitarne uzbrojenie terenu 4.. Adres budowy : Golina, gm.. Dane ogólne: Przedmiot inwestycji: " Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne - Izba Pamięci Jaćwieskiej, połączona z remontem elewacji i dachu ( polegająca na wymianie więźby dachowejopis techniczny do projektu zagospodarowania dziaŁki nr 472/17 w balicach, gm.. Łączna długość projektowanej drogi serwisowej wynosi: 0+136,38 m.I.. W projekcie zagospodarowania terenu usytuowano budynek mieszkalny, wielorodzinny w odległości 6,97m od północno - zachodniej granicy opracowania.1 Miguel ul..

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 5.

Dane ewidencyjne: 1.1.. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu o segment dydaktyczny.. Podstawa opracowania mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu wykonana w skali 1:500, wizja i pomiary własne w terenie, uzgodnienia z Inwestorem, 2.. Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego: - budowa wiaty o konstrukcji drewnianej (objęta tym opracowaniem),OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. marta pacek luty 2018 spis treŚci i .. Leśną w Łęczycy.. Pracownia Inwestproj 87-134 Rozgarty, ul.. Zlecenie i umowa z Inwestorem.. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty rekreacyjnej w Śmiczu.. Inwestor : Mirosław Strużyński 1.3.. 1.1 Umowa z Inwestorem.. Nazwa inwestycji.. 1.3.1.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla budowy budynku Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku Dane ogólne: Inwestor - KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie ul.Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn Projektant - mgr in Ŝ.. Koszalińska Bydgoszcz tel OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0 Podstawa opracowania.. 45; 88; 203;204; i. dane ogÓlne 1.OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki.. 2.2 Inwestor: Gmina .Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu Podzamcza w Wąbrzeźnie dz.nr ew. 276/4, 277/1, 277/2, 279, 436/2, 437/2, 438/3, 445/2, 1/5, obręb 2 , jednostka m. Wąbrzeźno 1.. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych .. Podstawa opracowania.. Podstawa opracowania 1. d.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ARCHITEKTURY DOBUDOWY SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU 1.. Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian 3.. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu lokalizacji budynku szatni piłkarskiej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 306/1 i na działkach nr 307/4, 307/5, obręb Zabór.. Dane podstawowe.. 1.3 Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500.opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,, przebudowa nawierzchni utwardzonych ci ĄgÓw pieszych zlokalizowanych przy ul. rynek, monta Ż elementÓw maŁej architektury wraz z nasadzeniami ro Ślinno Ści'' 16-427 przero śl, dz. nr geod.. Podstawa opracowania a..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt