Szczegółowy opis osi priorytetowych

Pobierz

Dokumentem takim jest niniejszy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014- î ì î ì (SZOOP), zwany również Uszczegółowieniem.. POWERSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 pdf 4.68 MB .. Załączone pliki: SZOOP RPOWŚ 2014-2020 (wersja 42) Typ: pdf Rozmiar: 5.11 Mb Dodano: 21 stycznia 2021 Pobrany: 3 razy.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 19 lutego 2019 r.(PDF, 5.22 MB) Opis zmian SZOOP(pdf, 252.96 KB) Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020: ZAŁĄCZNIK 1.. W przypadku RPO WiM 2014-2020 są to szczegółowe opisy sporządzone dla każdej osi priorytetowej Programu osobno, przyjmowane przez IZ RPO WiM w drodze uchwały.szczegÓŁowy opis osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (uszczegÓŁowienie rpo wm/ szoop) (wersja 1.4) warszawa, 27 października 2015 r.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dalej: SZOOP) stanowi rozwinięcie zapisów Programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na osie priorytetowe, działania i poddziałania.. Zgodnie z Uchwałą Nr 132/1601/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt do konsultacji,21 lipca 2015 r. 1 Załącznik do Uchwały Nr 77/1749/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGOSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania..

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).jest to "Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zwany dalej SzOOP.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.. Obowiązuje od 30.12.2020dodatkowego dokumentu uszczegóławiającego jego zapisy.. Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych(PDF, 255.04 KB)W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany m.in. w Opisie poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (w osiach I, II, III, IV, VI, IX), w części III Indykatywny plan finansowy oraz części IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji, a także w Słowniczku pojęć i skrótów.poszczególnych osiach priorytetowych jest przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie..

W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach ...Dokumentem tym jest Szczegółowy opis osi priorytetowych (SzOOP), stanowiący kompendium wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów Programu na temat możliwości i sposobu realizacji współfinansowanych z RPO WP projektów.

Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia, poziomy dofinansowania oraz pomoc publiczna.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).. Wymóg przygotowania SzOOP został określony w ustawie z dnia 11 lipca .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020.. Zapisy SZOOP RPO WL 2014-2020 obowiązują od dnia przyjęcia, tj. od 12 stycznia 2021 r. SZOOP RPO WL 2014-2020 wraz z rejestrem zmian oraz załącznikami znajdą Państwo również klikając >>TU<<.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.17) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (plik docx) 745 KB (Wersja obowiązująca od 2016-12-20 do: 2017-01-15) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów umożliwiających ubieganie się o środki pochodzące z EFRR i EFS w województwie lubuskim, a w konsekwencji osiągnięcie zamierzonego celu głównego, a także celów szczegółowych określonych na poziomie .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.3: 2020-06-10: 2020-07-27 : Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.2: 2020-05-20: 2020-06-09SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (SzOOP RPO WP 2014-2020) z dnia 30.06.2015 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020przygotowania dodatkowego dokumentu, uszczegóławiającego zapisy programu, tj. szczegółowego opisu osi priorytetowych programu (SZOOP)..

Dokument ten został przygotowany na podstawie "Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020", które w dniu 30 stycznia ...Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dalej: SZOOP) stanowi rozwinięcie zapisów Programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na osie priorytetowe, działania i poddziałania.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020. wydrukuj cofnij.. Wpływ na jego treść mają uwarunkowania określone w RPO WO 2014-2020,Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.. Zawarte w nim informacje dotyczące m.in. typów projektów możliwych do dofinansowania, kryteriów oraz .12 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt